شرایط استفاده از سرویس ها

کلیه مشتریان* و نمایندگان فروش ایران ۲۴ موظف به رعایت شرایط و قوانین وضع شده توسط شرکت می باشند و استفاده از سرویس های این شرکت به منزله قبول قوانین ذیل می باشد. مشتری به افراد حقیقی یا حقوقی گفته می شود که دارای سرویس فعال از ایران ۲۴ می باشند. ( صرف ایجاد اکانت…