قیمت خطوط اختصاصی پیامک

خطوط اختصاصی سامانه پیامک بر اساس تعداد ارقام

قیمت در برخی از خطوط کاملا رایگان است و شما می توانید برای خود از آنها استفاده کنید.

ارقامقیمتنمونه
۱۴رایگان۵۰۰۰۴XXXXXXXXX
۱۳۲۳.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXXXXX
۱۲۴۸.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXXXX
۱۱۶۶.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXXX
۱۰۲۲۵.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXX
۹۳۸۸.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXX
بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۲۷

لیست قیمت خطوط اختصاصی

قیمت خطوط اپراتور ۲۰۰۰

آتیه داده پرداز – اپراتور اصلی پیامک ۲۰۰۰

ارقامقیمتنمونه
۱۲۱۸۷.۰۰۰ تومان۲۰۰۰XXXXXXXX
۱۱۲۳۸.۰۰۰ تومان۲۰۰۰XXXXXXX
۱۰۳۵۸.۰۰۰ تومان۲۰۰۰XXXXXX
۹۶۵۸.۰۰۰ تومان۲۰۰۰XXXXX
۸۱.۱۹۹.۰۰۰ تومان۲۰۰۰XXXX
بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۰/۲۷

قیمت خطوط اپراتور ۳۰۰۰

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) – اپراتور اصلی پیامک ۳۰۰۰

ارقامقیمتنمونه
۱۴۲۴.۹۰۰ تومان۳۰۰۰XXXXXXXXXX
۱۲۷۹.۰۰۰ تومان۳۰۰۰XXXXXXXX
۱۰۸۹.۰۰۰ تومان۳۰۰۰XXXXXX
بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۲۷

قیمت خطوط اپراتور ۱۰۰۰

رهیاب رایانه گستر – اپراتور اصلی پیامک ۱۰۰۰

ارقامقیمتتوضیحات
۱۴۷۰.۰۰۰ توماندرخواستی
۱۴۵۰.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۱۳۹۹.۰۰۰ توماندرخواستی
۱۳۶۳.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۱۲۲۱۹.۰۰۰ توماندرخواستی
۱۲۱۳۸.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۱۱۲۸۹.۰۰۰ توماندرخواستی
۱۱۱۶۹.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۱۰۶۵۹.۰۰۰ توماندرخواستی
۱۰۲۲۹.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۹۹۶۹.۰۰۰ توماندرخواستی
۹۴۷۹.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۸۳.۵۹۹.۰۰۰ توماندرخواستی
۸۱.۵۹۹.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۰/۲۷

قیمت خطوط ۵۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۲

راهکار سرزمین هوشمند – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۲

ارقامقیمتنمونه
۱۴رایگان۵۰۰۰۲XXXXXXXXX
۱۳۲۳.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۲XXXXXXXX
۱۲۳۳.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۲XXXXXXX
۱۱۴۳.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۲XXXXXX
۱۰۷۲.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۲XXXXX
۹۹۹.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۲XXXX
بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۲۷

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۵

راهکار سرزمین هوشمند – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۵

ارقامقیمتنمونه
۱۴رایگان۵۰۰۰۵XXXXXXXXX
۱۳۳۱.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۵XXXXXXXX
۱۲۴۳.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۵XXXXXXX
۱۱۵۱.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۵XXXXXX
۱۰۷۱.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۵XXXXX
۹۹۷.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۵XXXX
بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۲۷

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۱

رهیاب پیام گستران – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۱

ارقامقیمتنمونه
۱۵رایگان۵۰۰۰۱XXXXXXXXXX
۱۴رایگان۵۰۰۰۱XXXXXXXXX
۱۳۲۳.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۱XXXXXXXX
۱۲۳۳.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۱XXXXXXX
۱۱۴۳.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۱XXXXXX
۱۰۷۲.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۱XXXXX
۹۹۹.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۱XXXX
بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۲۷

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۴

ارمغان راه طلایی – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۴

ارقامقیمتنمونه
۱۴رایگان۵۰۰۰۴XXXXXXXXX
۱۳۲۳.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXXXXX
۱۲۴۸.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXXXX
۱۱۶۶.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXXX
۱۰۲۲۵.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXX
۹۳۸۸.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXX
بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۲۷

قیمت خط اپراتور ۰۲۱

پیام افزار پیک آسا (آسانک) – اپراتور اصلی پیامک ۰۲۱

ارقامقیمتنمونه
۱۱۱۷.۰۰۰ تومان۰۲۱XXXXXXXX
بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۲۷

قیمت خط اپراتور ۵۰۰۰۹

رهیاب پیام گستران – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۹

ارقامقیمتنمونه
۱۴رایگان۵۰۰۰۹XXXXXXXXX

از قسمت سامانه پیامکی می توانید قیمت پنل های کاربری را ملاحظه نمایید.

از قسمت نمایندگی سامانه پیامک می توانید قیمت پنل های نمایندگی را ملاحظه نمایید.