قیمت خطوط اختصاصی پیامک

خطوط اختصاصی سامانه پیامک بر اساس تعداد ارقام

قیمت در برخی از خطوط کاملا رایگان است و شما می توانید برای خود از آنها استفاده کنید.

ارقام (خطوط ۲۰۰۰)قیمتنمونه
۱۲۱۸۷.۰۰۰ تومان۲۰۰۰XXXXXXXX
۱۱۲۳۸.۰۰۰ تومان۲۰۰۰XXXXXXX
۱۰۳۵۸.۰۰۰ تومان۲۰۰۰XXXXXX
۹۶۵۸.۰۰۰ تومان۲۰۰۰XXXXX
۸۱.۱۹۹.۰۰۰ تومان۲۰۰۰XXXX
بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۰/۲۷
ارقامقیمتنمونه
۱۴۲۴.۹۰۰ تومان۳۰۰۰XXXXXXXXXX
۱۲۷۹.۰۰۰ تومان۳۰۰۰XXXXXXXX
۱۰۸۹.۰۰۰ تومان۳۰۰۰XXXXXX
بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۲۷
ارقام (خطوط ۵۰۰۰۱)قیمتنمونه
۱۵رایگان۵۰۰۰۱XXXXXXXXXX
۱۴رایگان۵۰۰۰۱XXXXXXXXX
۱۳۸۹.۰۰۰تومان۵۰۰۰۱XXXXXXXX
۱۲۱۵۳.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۱XXXXXXX
۱۱۲۸۸.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۱XXXXXX
۱۰۵۳۸.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۱XXXXX
۹۷۵۸.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۱XXXX
بروزرسانی۱۳۹۹/۰۴/۰۴
ارقام (خطوط ۵۰۰۰۴)قیمتنمونه
۱۴رایگان۵۰۰۰۴XXXXXXXXX
۱۳۲۳.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXXXXX
۱۲۴۸.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXXXX
۱۱۶۶.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXXX
۱۰۲۲۵.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXX
۹۳۸۸.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXX
بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۲۷
ارقام (خطوط ۵۰۰۰۹)قیمتنمونه
۱۴رایگان۵۰۰۰۹XXXXXXXXX
ارقام (خطوط ۱۰۰۰)قیمتتوضیحات
۱۴۷۰.۰۰۰ توماندرخواستی
۱۴۵۰.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۱۳۹۹.۰۰۰ توماندرخواستی
۱۳۶۳.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۱۲۲۱۹.۰۰۰ توماندرخواستی
۱۲۱۳۸.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۱۱۲۸۹.۰۰۰ توماندرخواستی
۱۱۱۶۹.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۱۰۶۵۹.۰۰۰ توماندرخواستی
۱۰۲۲۹.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۹۹۶۹.۰۰۰ توماندرخواستی
۹۴۷۹.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۸۳.۶۹۹.۰۰۰ توماندرخواستی
۸۱.۵۹۹.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۴/۰۴
ارقام (خطوط ۵۰۰۰۲)قیمتنمونه
۱۴رایگان۵۰۰۰۲XXXXXXXXX
۱۳۲۳.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۲XXXXXXXX
۱۲۳۳.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۲XXXXXXX
۱۱۴۳.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۲XXXXXX
۱۰۷۲.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۲XXXXX
۹۹۹.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۲XXXX
بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۲۷
ارقام (خطوط ۵۰۰۰۵)قیمتنمونه
۱۴رایگان۵۰۰۰۵XXXXXXXXX
۱۳۳۱.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۵XXXXXXXX
۱۲۴۳.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۵XXXXXXX
۱۱۵۱.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۵XXXXXX
۱۰۷۱.۹۰۰ تومان۵۰۰۰۵XXXXX
۹۹۷.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۵XXXX
بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۲۷
ارقام (خطوط ۰۲۱)قیمتنمونه
۱۱۱۷.۰۰۰ تومان۰۲۱XXXXXXXX
بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۲۷

از قسمت سامانه پیامکی می توانید قیمت پنل های کاربری را ملاحظه نمایید.

از قسمت نمایندگی سامانه پیامک می توانید قیمت پنل های نمایندگی را ملاحظه نمایید.