قیمت خطوط اختصاصی پیامک

خطوط اختصاصی سامانه پیامک بر اساس تعداد ارقام

قیمت در برخی از خطوط کاملا رایگان است و شما می توانید برای خود از آنها استفاده کنید.

ارقامقیمتنمونه
۱۴رایگان۵۰۰۰۴XXXXXXXXX
۱۳۱۷.۵۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXXXXX
۱۲۴۱.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXXXX
۱۱۶۲.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXXX
۱۰۲۱۷.۵۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXX
۹۳۷۸.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXX

لیست قیمت خطوط اختصاصی

قیمت خطوط اپراتور ۲۰۰۰

آتیه داده پرداز – اپراتور اصلی پیامک ۲۰۰۰

ارقامقیمتنمونه
۱۲۱۷۷.۰۰۰ تومان۲۰۰۰XXXXXXXX
۱۱۲۱۸.۰۰۰ تومان۲۰۰۰XXXXXXX
۱۰۳۳۸.۰۰۰ تومان۲۰۰۰XXXXXX
۹۶۲۸.۰۰۰ تومان۲۰۰۰XXXXX
۸۱.۱۳۲.۰۰۰ تومان۲۰۰۰XXXX

قیمت خطوط اپراتور ۳۰۰۰

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) – اپراتور اصلی پیامک ۳۰۰۰

ارقامقیمتنمونه
۱۴۱۷.۵۰۰ تومان۳۰۰۰XXXXXXXXXX
۱۲۷۱.۵۰۰ تومان۳۰۰۰XXXXXXXX
۱۰۸۲.۰۰۰ تومان۳۰۰۰XXXXXX

قیمت خطوط اپراتور ۱۰۰۰

رهیاب رایانه گستر – اپراتور اصلی پیامک ۱۰۰۰

ارقامقیمتتوضیحات
۱۴۸۹.۰۰۰ توماندرخواستی
۱۴۵۰.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۱۳۱۳۹.۰۰۰ توماندرخواستی
۱۳۷۳.۵۰۰ تومانغیر درخواستی
۱۲۳۱۸.۰۰۰ توماندرخواستی
۱۲۱۶۷.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۱۱۴۲۲.۰۰۰ توماندرخواستی
۱۱۲۱۸.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۱۰۹۲۶.۰۰۰ توماندرخواستی
۱۰۳۱۹.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۹۱.۴۸۵.۰۰۰ توماندرخواستی
۹۷۳۳.۰۰۰ تومانغیر درخواستی
۸۵.۶۳۲.۰۰۰ توماندرخواستی
۸۲.۲۸۶.۰۰۰ تومانغیر درخواستی

قیمت خطوط ۵۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۲

راهکار سرزمین هوشمند – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۲

ارقامقیمتنمونه
۱۴رایگان۵۰۰۰۲XXXXXXXXX
۱۳۱۷.۵۰۰ تومان۵۰۰۰۲XXXXXXXX
۱۲۲۸.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۲XXXXXXX
۱۱۳۸.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۲XXXXXX
۱۰۶۶.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۲XXXXX
۹۹۲.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۲XXXX

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۵

راهکار سرزمین هوشمند – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۵

ارقامقیمتنمونه
۱۴رایگان۵۰۰۰۵XXXXXXXXX
۱۳۲۶.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۵XXXXXXXX
۱۲۳۸.۵۰۰ تومان۵۰۰۰۵XXXXXXX
۱۱۴۷.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۵XXXXXX
۱۰۶۶.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۵XXXXX
۹۹۲.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۵XXXX

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۱

رهیاب پیام گستران – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۱

ارقامقیمتنمونه
۱۵رایگان۵۰۰۰۱XXXXXXXXXX
۱۴رایگان۵۰۰۰۱XXXXXXXXX
۱۳۱۷.۵۰۰ تومان۵۰۰۰۱XXXXXXXX
۱۲۲۸.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۱XXXXXXX
۱۱۳۸.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۱XXXXXX
۱۰۶۶.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۱XXXXX
۹۹۲.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۱XXXX

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۴

ارمغان راه طلایی – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۴

ارقامقیمتنمونه
۱۴رایگان۵۰۰۰۴XXXXXXXXX
۱۳۱۷.۵۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXXXXX
۱۲۴۱.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXXXX
۱۱۶۲.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXXX
۱۰۲۱۷.۵۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXXX
۹۳۷۸.۰۰۰ تومان۵۰۰۰۴XXXX

قیمت خط اپراتور ۰۲۱

پیام افزار پیک آسا (آسانک) – اپراتور اصلی پیامک ۰۲۱

ارقامقیمتنمونه
۱۱۱۲.۰۰۰ تومان۰۲۱XXXXXXXX

قیمت خط اپراتور ۵۰۰۰۹

رهیاب پیام گستران – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۹

ارقامقیمتنمونه
۱۴رایگان۵۰۰۰۹XXXXXXXXX

از قسمت سامانه پیامکی می توانید قیمت پنل های کاربری را ملاحظه نمایید.

از قسمت نمایندگی سامانه پیامک می توانید قیمت پنل های نمایندگی را ملاحظه نمایید.